Rev. Jaims Thomas (Vicar)

D-3673, P Block, 3rd Avenue,
Anna Nagar, Chennai - 600 040.
Phone :
Parsonage   :   044-26261045
Church Office   :   044-26284754
Mobile   :   98400 19558

Rev. Binu J. Varghese (Asst. Vicar)

New No. 9 (Old No. 24),
Pullavallil House, 6th Main Road,
Jawahar Nagar,
Chennai- 600 082.
Phone :
Mobile   :   99400 90181